Členství ve spolku

Řádným členem spolku mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby, které souhlasí se stanovami a cíli spolku, a které se zaváží plnit uvedené povinnosti člena spolku. Členství ve spolku vzniká na základě odevzdání písemné přihlášky a zaplacení členského příspěvku v místě sídla spolku. Práva a povinností členů spolku upravují Stanovy spolku (ke stažení zde). Pokud je Vám více než 18 let, rádi Vás uvítáme mezi námi. Horní věková hranice není omezena. Stejně tak nezáleží na tom, kde trvale bydlíte.

Na rok 2023 byl schválen členský příspěvek ve výši 100,- Kč.

Počet členů ke dni 5. 12. 2022 - 22 členů.


Informace pro členy Spolku přátel České Břízy o zpracování osobních údajů


podle ustanovení čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) Vám podáváme informaci o zpracování Vašich osobních údajů.


Kdo je správce Vašich osobních údajů a jaké jsou jeho kontaktní údaje?
Správcem Vašich osobních údajů je Spolek přátel České Břízy (dále jen „Spolek“), Česká Bříza 115, 330 11 Třemošná, mobil: 721 465 789, e-mail: cigankova.m@volny.cz.

Jaké osobní údaje shromažďujeme?
Shromažďujeme osobní údaje, které jste nám poskytl/a v přihlášce člena Spolku přátel České Břízy, a to jméno a příjmení (tituly), datum narození, adresa trvalého bydliště a podpis.

K jakému účelu Vaše osobní údaje potřebujeme?
Osobní údaje, které jste nám poskytl/a v přihlášce člena Spolku, zpracováváme za účelem plnění právních povinností pro zabezpečení výkonu funkce nejvyššího orgánu spolku – členské schůze (ustanovení § 247 až § 254 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku; stanovy Spolku). Dále mohou být osobní údaje zpracovávány na základě Vašeho souhlasu za účelem blahopřání k životnímu výročí, pokud jste jej k tomuto účelu udělil/a.

Jak používáme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány

a) za účelem vedení neveřejného seznamu členů Spolku pro účely výkonu funkce nejvyššího orgánu spolku – členské schůze, a to z důvodu jednoznačné identifikace člena spolku,
b) na základě Vašeho souhlasu pro účely obesílání či osobní návštěvy člena výboru Spolku za účelem blahopřání k životnímu výročí v analogové formě (přihláška), která je uložena v sídle Spolku v uzamčené skříni, od níž má klíč předseda Spolku, a ve formě souboru aplikace Excel v počítači v sídle Spolku, přičemž přístup k souboru je zabezpečen heslem.

Komu mohou být Vaše osobní údaje předány?
Vaše osobní údaje nejsou předávány třetím osobám.

Jak dlouho uchováváme Vaše osobní údaje?
Vaše osobní údaje jsou uchovávány po dobu Vašeho členství ve Spolku.

Jsou Vaše osobní údaje předávány do zahraničí (státy mimo EU a mezinárodní organizace)?
Vaše osobní údaje nejsou předávány do zahraničí.

Jaká jsou Vaše práva a povinnosti?
V souladu se zpracováním osobních údajů Spolkem můžete uplatnit následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)
b) právo na opravu – doplnění (čl. 16 GDPR)
c) právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
d) právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
e) právo podat stížnost u dozorového úřadu (čl. 77 GDPR).


Členové výboru

Mirka Cigánková - předsedkyně výboru
Lubomír Volter - místopředseda výboru
Irena Schneiderová - ekonomka